VISION

Föreningen Fyrhusets vision är ett samhälle där alla individer ska kunna ha känslan av egenmakt - empowerment.


VÄRDEGRUND

Föreningen Fyrhuset…

  • bejakar alla människors lika värde oavsett, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning eller ålder.
  • stärker kreativitet och engagemang
  • skapar möten mellan människor och stimulerar till samarbete, ansvar och aktiva val
  • skapar förståelse för demokratiska värden och regler
  • strävar efter att alla medlemmar i föreningen ska ha en känsla av empowerment


SYFTE

Föreningen Fyrhusets syfte är att ge individen en känsla av egenmakt genom att fungera som en samarbetspartner vid förverkligandet av idéer.


MÅLSÄTTNING


Föreningen

Föreningen Fyrhuset och dess logga ska vara synonymt med föreningens slagord: Ungdomsstyrd, Idéburen, Ålderöverskridande och Empowerment. Föreningen ska uppmuntra åldersöverskridande verksamhet och främja KASAM (Känsla Av SAMmanhang). Föreningens arbetssätt ska kunna appliceras på nystartade och/eller redan befintliga verksamheter. Föreningen ska växa lokalt, nationellt och internationellt.


Huset - allaktivitetshuset “Fyrhuset”

Fyrhuset ska vara ett levande hus med så många verksamheter, besökare och medlemmar som möjligt. Relationer bland redan existerande verksamheter på Fyrhuset ska stärkas. Förståelsen för att föreningen Fyrhuset driver hela huset ska öka.


FINANSIERING

Föreningen Fyrhuset är en ideell förening utan vinstintresse som finansieras av bidrag och sponsring. Utifrån medlemmars idéer och engagemang vill vi uppmuntra dem att söka bidrag. Föreningen ska söka långsiktiga bidrag för att kunna växa som organisation och för att säkerställa föreningens fortsatta existens.


METOD


DIY - Do It Yourself

Metoden innebär att vi, föreningen och dess medlemmar, gör det själva. Vi provar oss fram och lär oss själva och varandra under processens gång. Där syftet är att förverkliga en idé.


Överge/Överta

Att som handledare skapa en balans mellan att inte överge så saker blir för mäktiga men att heller inte överta så en som medlem inte kan skapa utifrån sin egen idé.


Främjande arbete

Föreningen Fyrhuset väljer att arbeta med friskfaktorer; stärka det som är bra och positivt hos medlemmar.


Samverkan

Tillsammans med andra aktörer arbetar Föreningen Fyrhuset för att stärka möten mellan människor och vara delaktig i utvecklingen av vårt närområde.


Samarbete

Föreningen Fyrhusets arbetssätt genomsyras av samarbete; alla fyller en funktion, ingen behöver göra allt men alla kan göra något.